Integracja aplikacji

Enterprise Service Bus, czyli Korporacyjna Szyna Usług

W tradycyjnych rozwiązaniach wszystkie współpracujące ze sobą aplikacje muszą być kolejno integrowane, natomiast przy wykorzystaniu szyny ESB (Enterprise Service Bus) każda aplikacja komunikuje się jedynie z szyną, z której dane są przekazywane do odpowiednich systemów, aplikacji lub urządzeń.

Szyna ESB jest rozwiązaniem opartym o standardy, umożliwiającym integrację aplikacji, usług SOA i procesów biznesowych. Jest komponentem platformy SOA (Service Oriented Architecture) zrealizowanym w oparciu o narzędzia JBoss ESB, JBoss Enterprise SOA Platform, JBoss Fuse, ServiceMix.

Szyna usług wspiera automatyzację procesów biznesowych poprzez integrację lub opakowanie komponentów aplikacji i usług działających na różnych platformach.

Rozwiązania SOA Platform i JBoss Fuse oferują zarówno innowacyjne technologie jak i bezpieczeństwo inwestycji. Łączy elastyczność i siłę innowacyjności oprogramowania typu open-source ze stabilnością i bezpieczeństwem typowym dla oprogramowania enterprise.

Do czego służy SOA Platform?

 • Ujednolicenie komunikacji między elementami infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa
 • Integracja danych między systemami stacjonarnymi oraz mobilnymi
 • Wsparcie realizacji zwinnych strategii biznesowych
 • Budowanie nowych usług w szybki i wydajny sposób
 • Optymalizacja procesów biznesowych i związanych z nimi kosztów
 • Transformacja i normalizacja formatu danych z możliwością ich filtrowania
 • Kontrola dostępu do danych zawartych w systemach przedsiębiorstwa

Potrzeby biznesowe

 • Ujednolicenie źródeł informacji w celu uniknięcia nadmiarowości oraz problemów z integralnością danych
 • Integracja danych między systemami stacjonarnymi oraz mobilnymi
 • Kontrolowanie przepływu informacji pomiędzy systemami źródłowymi, realizacja i monitorowanie procesów biznesowych
 • Ułatwienie zarządzania systemami oraz zwiększenie elastyczności integracji i modyfikacji istniejących systemów
 • Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy organizacją i jej partnerami oraz procesów wewnętrznych

Kluczowe funkcjonalności

Integracja

JBoss ESB umożliwia wiele metod integracji takich jak zdarzenia, wiadomości, routing, transformacja danych czy rejestr usług SOA opartych o standard UDDI v3

Przepływ danych

Dzięki elastyczności szyny ESB istnieje możliwość definiowania indywidualnych przepływów danych w oparciu o jBPM

Ujednolicenie

Wszystkie dane przepływające przez szynę posiadają jednolity format, dzięki czemu mogą być filtrowane i agregowane

Optymalizacja

Opakowanie procesów biznesowych w oparciu o implementację języka BPEL, umożliwiające specyfikowanie procesów wykonywalnych i abstrakcyjnych

Łączenie zasobów IT

Łączenie elementów infrastruktury
informatycznej i zasobów danych w łańcuch wartości

Dostosowanie konfiguracji

Łączenie komponentów open-source z elementami innych dostawców w celu lepszego zaspokojenia rosnących potrzeb

Korzyści biznesowe

 • Umożliwia szybsze wykonywanie procesów biznesowych zmniejszając liczbę błędów w trakcie procesu
 • Eliminuje problemy z ręcznym przetwarzaniem danych i procesów biznesowych
 • Zwiększa spójność danych w systemach organizacji oraz umożliwia ich filtrowanie i agregowanie
 • Umożliwia szybszą integrację nowych systemów bez konieczności modyfikowania już działających
 • Redukcja kosztów wdrażania nowych i utrzymywania już istniejących systemów
 • Wspomaga podejmowanie decyzji biznesowych poprzez zapewnienie pełnego dostępu do ujednoliconych danych oraz nadzoru nad przepływem danych między systemami

W naszej ofercie znajdziesz również:

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.